Piyaray nabi ki muaaf kar dene ki adat

Piyaray nabi ki muaaf kar dene ki adat